Terms of use

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ТОВ «НОРМА-ТВ»

м. Одеса                                                                                  ___________ Владика Н.І.

«01» січня 2017p.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ НОРМА-ТВ», яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України №384 від 28.09.2006 р., та діє на підставі Ліцензії провайдера програмної послуги НР №000433-п від 19.06.2013 р. (надалі «Оператор»), в особі директора Владики Назарія Ігоровича, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб(надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора,укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі –«Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист правспоживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отриманнятелекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про наданнятелекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентуютьдіяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

1.Терміни та визначення

1.1. Оператор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ НОРМА-ТВ», що на договірних засадах надає Абонентам Телекомунікаційні Послуги.

1.2. Абонент – фізична особа, що замовляє та отримує Телекомунікаційні послуги виключно на умовах цього Договору.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

1.4. Публічний договір (Договір) — договір, згідно з яким в порядку ст.633 Цивільного кодексу України Оператор зобов’язується надавати за умови технічної можливості Телекомунікаційні послуги кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Цей Договір регулює взаємні відносини між Оператором та Абонентом у процесі надання вищевказаних послуг.

1.5. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти, відповідно до статті 642 та 644 Цивільного кодексу України, шляхом здійснення оплати Послуг Оператора.

1.6. Телекомунікаційні послуги – загальний термін, що у відповідності до обсягу замовлених Абонентом послуг включає в себе Послуги доступу мережі Інтернет та Програмної послуги.

1.7. Послуга доступу до мережі Інтернет – телекомунікаційна послуга із забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання Абонента в мережі Інтернет.

1.8. Програмна послуга — телекомунікаційна послуга із забезпечення Абонента можливості перегляду обраного пакету телеканалів.

1.9. Додаткові послуги – послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.

1.10. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.11. Замовлення послуги — документ, яким Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього Договору та погоджується з його умовами, та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, обраний пакет Послуг, їх вартість та додаткову інформацію.

1.12. Місце надання послуг – приміщення за конкретно зазначеною Споживачем у Замовленні послуги адресою, за якою він бажає отримувати Телекомунікаційні послуги.

1.13. Початок надання послуг – початком надання послуг вважається момент підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Оператора, що посвідчується підписанням відповідного акту.

1.14. Кінцеве обладнання Абонента – власне чи орендоване обладнання, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Оператора з метою забезпечення доступу до Телекомунікаційних послуг (комп’ютер, ноутбук, телевізійна приставка, інші електронні пристрої, тощо).

1.15. Абонентська плата — регулярний фіксований платіж за повний розрахунковий період, який встановлюється Оператором для Абонента за надання на постійній основі Телекомунікаційних послуг незалежно від факту їх споживання.

1.16. Розрахунковий період — період, за який здійснюється нарахування Абонентської плати.

1.17. Особовий рахунок Споживача (ОР) — персональний рахунок Абонента, на якому проводиться кількісний та вартісний облік усіх спожитих у відповідності до умов Договору Телекомунікаційних послуг, а також формується список (реєстр) платежів Абонента за весь період надання йому Послуг.

1.18. Тарифи — документ, що містить перелік, опис, вартість Телекомунікаційних та Додаткових послуг, які можуть бути сформовані у відповідні тарифні плани (пакети).

1.19. Тарифні плани – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформація, яка затверджується Оператором самостійно та оприлюднюється на Сайті Оператора.

1.20. Акція – обмежена в часі спеціальна пропозиція з надання Телекомунікаційних послуг.

1.21. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.22. Сайт Оператора – сайт Оператора в мережі Інтернет за адресою www.normatv.tv.

2. Предмет Договору

2.1. Оператор надає Абоненту у м. Одеса телекомунікаційні послуги (надалі – «Послуги»), що передбачені у відповідних Замовленнях, а Абонент отримує та оплачує Послуги відповідно до умов Договору.

2.2. Перелік і обсяг замовлених Послуг, їх вартість та характеристики, а також організаційні та технічні умови надання зазначаються в Замовленнях послуг, які підписуються Абонентом.

2.3. Реєстрація Абонента в мережі здійснюється шляхом надання унікальної ІР адреси за попередньо зареєстрованою МАС адресою, за якими ведеться ідентифікація входжень в систему.

2.4. До телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором Абоненту, належать:

2.4.1. Послуга доступу до мережі Інтернет.

2.4.2. Програмна послуга.

2.5. Телекомунікаційні послуги в частині надання Програмної послуги надаються Оператором Абоненту на підставі Ліцензії провайдера програмної послуги НР № 000433-п від 19.06.2013 р.

2.6. Всі умови дійсного Договору є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання Телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згідний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2.7. Швидкість доступу до мережі Інтернет залежить від обраного тарифного плану та означає максимальну можливу швидкість завантаження з мережі Інтернет (вхідна). Максимальна можлива швидкість відвантаження в мережу Інтернет (вихідна) на усіх тарифних планах становить 10 Мбіт/с. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Інтернет як для завантаження (вхідна) так і на відвантаження (вихідна) становить 0 Кбіт/с.

 

3. Акцепт Договору

3.1 Свідченням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури підписання Замовлення та/або сплати Послуг. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на отримання Послуг можна за телефоном: 067-843-98-56, на сайті www.normatv.tv, в уповноважених представників Оператора або у Центрі обслуговування абонентів. З моменту здійснення процедури підписання Замовлення фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата підписання Замовлення.

 

4. Організаційні та технічні умови надання та отримання телекомунікаційних послуг

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. Наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуг і використання для доступу до Послуг налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента.

4.1.2. Ознайомлення Абонента з умовами Договору.

4.1.3. Оформлення Абонентом письмового Замовлення із зазначенням обраних телекомуні-каційних Послуг.

4.1.4. Внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Оператора місячної абонентської плати згідно з обраним тарифним планом та оплату замовлених додаткових Послуг.

4.1.5. Реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Оператор зобов’язаний:

5.1.1. Розпочатинадання замовлених Послуг — з моменту підписання Замовлення, якщо інше не зазначено в Замовленні. Якщо Замовлення передбачає виконання інсталяційних робіт, надання Оператором Послуг розпочинається після підключення Абонента до мережі, про що Сторонами підписується відповідний Акт виконаних робіт.

5.1.2. Надавати замовлені Абонентом Послуги в терміни, передбачені цим Договором, та відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. (надалі – Закон України «Про телекомунікації»), Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій України.

5.1.3. Нести перед Абонентом майнову відповідальність, передбачену ст.40 Закону України «Про телекомунікації», у разі ненадання або неналежного надання Послуг.

5.1.4. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, Договору та умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

5.1.5. Надавати Абоненту Послуги 7 днів на тиждень, 24 години на добу, 365 днів у році.

5.1.6. Надавати Абоненту Послуги з використанням цифрового обладнання.

5.1.7. В термін протягом 1 (однієї) доби з зафіксованого моменту подання Абонентом повідомлення про недоліки усунути причини, які призвели до неотримання Послуг Абонентом.

5.1.8. Надавати Абоненту консультаційну підтримку з питань, пов’язаних з функціонуванням Послуг, протягом терміну дії цього Договору за телефоном:

  • 067-843-98-56.

5.1.9. На запит Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування для отримання послуг Оператора.

5.1.10. Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту Послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність та зберігати записи про надані Послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

5.1.11. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасно інформувати Абонента про їх зміну.

5.1.12. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт, за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, та зобов’язувати їх пред’являти посвідчення Абоненту.

5.1.13. Вживати відповідно до законодавства заходів з забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

5.1.14. Інформувати Абонента про порядок і терміни розгляду заяв та скарг Абонентів.

5.1.15. Попереджати Абонента не пізніше ніж за три місяці про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5.1.16. Інформувати Абонента щодо впровадження нових Послуг, тарифів на Послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження в кутках споживачів (покупців) в офісах ТОВ «НОРМА-ТВ», на офіційному сайті Оператора та в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

5.1.17. Інформувати Абонента про аварії на телекомунікаційній мережі із зазначенням орієнтовних строків усунення пошкоджень, визначених з урахуванням вимог нормативних документів у сфері телекомунікацій.

5.1.18. Інформувати Абонента про виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також строки поновлення надання Послуг, не пізніше ніж за десять робочих днів до початку виконання таких робіт шляхом розміщення інформації в кутках споживачів (покупців) в офісах ТОВ «НОРМА-ТВ», на офіційному сайті Оператора та в інший спосіб, що не суперечить законодавству.

5.1.19. Встановлювати або змінювати перелік та умови надання Послуг за заявою Абонента згідно з технічними можливостями Оператора.

5.1.20. Приймати та вести облік заяв (скарг) Абонента про надання Послуг та розглядати такі заяви.

5.2. Оператор має право:

5.2.1. Не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

5.2.2. Установлювати тарифи, тарифні плани на Послуги, що ним надаються, формувати та застосовувати тарифні плани.

5.2.3. Змінювати тарифи, тарифні плани на Послуги, у порядку, визначеному даним Договором.

5.2.4. Припинити надання Послуг у разі несвоєчасної оплати Абонентом отриманих Послуги.

5.2.5. Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після вручення попередження Абонент протягом місяця не забезпечив його заміну; на підставі рішення суду, якщо це обладнання використовується Абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці; в інших випадках, встановлених законом.

5.2.6. Припинити надання Послуг Абоненту:

5.2.6.1. у разі недотримання Абонентом умов цього Договору та чинного законодавства України;

5.2.6.2. у випадку виявлення факту ведення Абонентом господарської діяльності в місці отримання Послуг;

5.2.6.3. у разі не підтвердження Абонентом за вимогою Оператора того, що в місці отримання Послуг Послугами користується особа, з якою укладено Договір;

5.2.6.4. якщо Абонент порушив вимоги законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання;

5.2.6.5. у випадку виявлення факту самостійного підключення Абонентом до мережі Оператора;

5.2.6.6. у випадку відсутності оплати на 1 число поточного місяця за поточний місяць;

5.2.7. Тимчасово припинити надання Послуг у зв’язку з проведенням профілактичних, ремонтних чи інших робіт. Тимчасове припинення надання Послуг не повинне перевищувати терміни, передбачені нормативними актами.

5.2.8. Встановлювати передбачені законодавством тимчасові обмеження щодо надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану до ліквідації їх наслідків.

5.2.9. Вести запис телефонних розмов попередньо проінформувавши про це Абонента.

5.2.10. Накладати штрафні санкції на Абонентів, відповідно до діючих тарифів:

5.2.10.1. у випадку виявлення факту самостійного підключення Абонентом до мережі Оператора;

5.2.10.2. при повторному підключенні до мережі Оператора кінцевого обладнання Абонента, що було відключене відповідно до п. 5.2.6.6.

5.3. Абонент зобов’язаний:

5.3.1. Дотримуватись умов цього Договору та вимог чинних нормативних актів у сфері телекомунікацій.

5.3.2. Прийняти надані Оператором Послуги з підключення до телекомунікаційної мережі шляхом підписання відповідного підтверджуючого документу.

5.3.3. Отримати письмову згоду власника приміщення (будинку), де відбуваються роботи з підключення Послуг, обумовлених даним Договором та/або його додатками, на проведення Оператором робіт по підключенню та забезпечити доступ до приміщень, наявної інфраструктури та комунікацій, стояків та ліній зв’язку, які необхідні для виконання робіт (у тому числі до площ, які знаходяться в спільній власності чи власності третіх осіб і т.п.), а також самостійно отримати усі необхідні письмові погодження. У разі неможливості доступу спеціалістів Оператора для проведення робіт, строки підключення та ремонту Оператором не гарантуються. У випадку, коли Абонент не надає зазначений дозвіл (письмову згоду), Договір може бути припинений Оператором в односторонньому порядку, при цьому Абонент відшкодовує збитки, які були нанесені Оператору у зв’язку з розірванням Договору згідно діючого законодавства України.

5.3.4. Своєчасно оплачувати замовлені Послуги у розмірах та в строки, встановлені Договором та законодавством.

5.3.5. Повідомляти Оператора у місячний термін про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, передбачених в Договорі.

5.3.6. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

5.3.7. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності.

5.3.8. Не допускати використання кінцевого обладнання з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян.

5.3.9. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим абонентам.

5.3.10. Не використовувати доступ до телекомунікаційної мережі Оператора для здійснення порушень правил маршрутизації, розсилання СПАМу, несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційного обладнання Оператора.

5.3.11. Не допускати самовільного передавання кінцевого обладнання в оренду іншим Абонентам, а також протягом місяця повідомляти Оператора про здавання приміщень, квартир в оренду, найм чи про їх відчуження.

5.3.12. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання Послуг третім особам.

5.3.13. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах житлового будинку, квартири, приміщення.

5.3.14. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

5.3.15. Письмово попередити Оператора про своє небажання продовжувати відносини та відмову від отримання Послуг у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами.

5.4. Абонент має право:

5.4.1. Вибирати вид та перелік Послуг, тариф або тарифний план, що пропонується Оператором.

5.4.2. Безоплатно отримувати від Оператора вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок отримання Послуг.

5.4.3. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

5.4.4. Отримувати від Оператора відомості про отримані Послуги в порядку, встановленому Правилами.

5.4.5. На обмеження Оператором доступу до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічної можливості Оператора.

5.4.6. На повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг у випадках і порядку, визначених Договором.

5.4.7. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором, у порядку, встановленому законодавством України.

5.4.8. Відмовитись від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

5.4.9. На переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.4.10. На оскарження неправомірних дій Оператора згідно з законодавством.

5.4.11. На подання заяви про тимчасове припинення надання Послуг на зазначений у ній термін (кратний 30 днів), але не більш як один рік. При цьому такий термін може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання Послуг оплачується за тарифами, встановленими Оператором.

5.4.12. Достроково розірвати Договір за умови письмового попередження ним Оператора за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору.

5.4.13. Не сплачувати абонентську плату за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

5.4.14. Тимчасово безоплатно припинити користування Послугами терміном до двох місяців на рік, письмово повідомивши Провайдера за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку календарного місяця, з якого Абонент бажає припинити користування Послугами згідно цього Договору.

6. Порядок розрахунків

6.1. Надання Послуг згідно цього Договору – на умовах попередньої оплати Послуг.

6.2. Моментом оплати Послуг є дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора.

6.3. Розрахунковий період становить один календарний місяць.

6.4. На Послуги Оператор самостійно встановлює тарифи. Оператор має право змінювати такі тарифи та застосовувати за Договором нові тарифи не раніше, ніж через сім днів з дати їх оприлюднення, якщо більш пізній термін не визначено Оператором у документі, яким затверджено тарифи. Публікація змін тарифів на офіційному сайті Оператора (www.normatv.tv)вважається їх оприлюдненням.

6.5. Вартість Послуг визначається відповідно до діючих тарифів Оператора. У Додатку (Замовленні) до Договору зазначено вартість Послуг, розраховану на підставі діючих на момент підписання Договору тарифів. Тарифи за Договором Оператор має право змінювати в односторонньому порядку.

6.6. Плата за встановлення кінцевого обладнання вноситься Абонентом одночасно з укладанням цього Договору.

6.7. Абонент при підключенні сплачує платіж у розмірі , що передбачено обраним тарифним планом, який зараховується на розрахунковий рахунок Абонента як авансова оплата за Послуги.

6.8. Для отримання Послуг Абонент щомісячно до 28 числа поточного місяця проводить попередню оплату вартості Послуг в порядку передоплати за наступний календарний місяць.

6.9. Після погашення Абонентом заборгованості Оператор в термін, що не перевищує двох робочих днів з моменту поступлення оплати заборгованості на розрахунковий рахунок Оператора, відновлює надання Послуг.

6.10. Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Оператора. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

6.11. За письмовою заявою Абонента про повернення грошових коштів (в якій зазначається Персональні дані Абонента, розрахунковий рахунок Абонента та підстави для повернення Абоненту грошових коштів), при наявності грошових коштів на рахунку Абонента та підстав – Оператор проводить повернення Абоненту залишкових коштів.

6.13. Якщо до останнього дня місяця кошти Абонента не перераховані на розрахунковий рахунок Оператора, то першого числа наступного місяця, при наявності заборгованості у Абонента або недостатній сумі авансового внеску для користування Послугами у поточному місяці, надання Послуг Абоненту автоматично призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на поточний рахунок Оператора. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України.

7.2. Правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги.

7.3. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі недоотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

7.4. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг таку майнову відповідальність:

7.4.1. За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений – у розмірі оплаченої вартості ненаданих Послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків від вартості Послуг.

7.4.2. За безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період відключення.

7.4.3. За безпідставні скорочення чи зміну переліку Послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць.

7.4.4. У разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, абонентська плата за весь період пошкодження не нараховується (крім випадків пошкоджень з вини Абонента), а Оператор у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заявки, сплачує Абоненту штраф у розмірі 25 відсотків від добової абонентської плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.

7.5. Сплата штрафних санкцій, визначених у п.7.4. Договору, здійснюється шляхом проведення перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення Абоненту суми до сплати).

7.6. Оператор не несе майнової відповідальності перед Абонентом, передбаченої п.7.4. Договору, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, пожежа, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором, або якщо неможливість надання Послуг виникла з вини третіх осіб чи з вини Абонента.

7.7. Питання відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання Оператором обов’язків за цим Договором вирішуються в судовому порядку.

7.8. Оператор не несе відповідальність:

7.8.1. за зміст та якість переданої/отриманої по мережі інформації, а також правдивість інформації, що була отримана Абонентом при наданні йому Послуг;

7.8.2. перед третіми особами, якщо їм буде заподіяний збиток, пов’язаний із отриманням Абонентом Послуг;

7.8.3. за якість роботи окремих сегментів і вузлів глобальної мережі Інтернет;

7.8.4. за можливе погіршення якості Послуг і перебої в їх наданні, причини яких перебувають за межами контролю або впливу Оператора;

7.8.5. за недоліки роботи засобів зв’язку, спричинені стихійними лихами та пошкодженнями телекомунікаційних мереж третіми особами;

7.8.6. за втрату Абонентом ідентифікаторів доступу або їх отримання третіми особами не з вини Оператора;

7.8.7. за недоліки роботи засобів зв’язку, які виникли внаслідок використання неліцензійних, неякісних, неправильно налаштованих програмних продуктів, або несправних комп’ютерних систем Абонента;

7.8.8. за вихід з ладу комп’ютерної системи Абонента внаслідок неправильного або відсутнього заземлення комп’ютерної системи Абонента;

7.8.9. за несправність кабельної мережі в приміщенні Абонента;

7.9. При підключенні до мережі Оператора третіх осіб, що використовують ідентифікатори доступу Абонента, останній несе відповідальність за діяльність такого користувача, що використовує надані Абоненту ідентифікатори доступу.

7.10. Оператор не зобов’язаний забезпечувати Абонента програмними продуктами та налаштовувати програмне забезпечення Абонента.

7.11. Абонент несе відповідальність і ризики за користування кінцевим обладнанням, розташованим у його приміщенні.

7.12. Кожний випадок пошкодження телекомунікаційного обладнання та ліній, які обліковуються на балансі Оператора, оформляється актом, що підписується представником Оператора та особою, з вини якої сталося пошкодження (за умови її виявлення). Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється від підписання, акт підписується двома представниками Оператора. Усі витрати на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі упущення вигоди) в установленому законодавством порядку покладаються на особу, з вини якої сталося пошкодження.

8. Форс мажор

8.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини іншої Сторони. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, протиправні дії третіх осіб які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України, яке надається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня настання таких обставин. У випадку неможливості виконання Стороною обов’язків за Договором через протиправні дії третіх осіб, така Сторона повинна в зазначений вище термін надати документ, який буде підтверджувати протиправність дій саме третіх осіб.

8.2. Оператор не несе відповідальність за неможливість виконання умов цього Договору внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору.

9. Порядок роботи зі зверненнями та заявами Абонентів

9.1. Абонент має право подавати Оператору звернення (заяву, скаргу) щодо отримання замовлених Послуг.

9.2. Оператор зобов’язаний розглянути письмове звернення Абонента в терміни, передбачені чинним законодавством України, та надати Абоненту, котрий звернувся у письмовій формі, письмову відповідь із зазначеними результатами розгляду даного звернення.

9.3. Телефон для реєстрації пошкоджень, звернень та заяв: 067 843 98 56.

9.4. Адреса для кореспонденції: 65123, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 71а.

10. Порядок відмови Абонента відотримання Послуг

10.1. Абонент має право відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за цим Договором, письмово повідомивши Оператора.

10.2. Відмова Абонента від Послуг спричиняє припинення зобов’язань Оператора з надання Послуг Абоненту не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання Оператором заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві.

10.3. У разі відмови Абонента від усіх Послуг, що надаються за цим Договором, Договір вважається розірваним.

10.4. Оплачена авансом, але не використана частина коштів перераховується на рахунок Абонента у банку протягом 15 робочих днів з дати остаточного розрахунку за Договором. У письмовому повідомленні Абонент може визначити інший законний спосіб повернення невикористаної суми авансу.

11. Вирішення суперечок

11.1. У випадку виникнення суперечок та розбіжностей за цим Договором Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

11.2. Якщо суперечки не можуть бути врегульовані Сторонами шляхом переговорів, спірні питання передаються на розгляд до господарського суду, згідно з чинним законодавством України.

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє протягом одного року.

12.2. Якщо за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не повідомила письмово про його припинення, Договір вважається продовженим на тих самих умовах на наступний рік.

12.3. Кожна зі Сторін має право достроково припинити дію Договору, письмово (рекомендованим листом з повідомленням або підписанням відповідної заяви в офісі Оператора) попередивши про це іншу Сторону за 30 календарних днів.

12.4. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості Абонента перед Оператором, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом, або підлягає стягненню.

12.5. Договір достроково припиняється у випадку анулювання, визнання недійсною ліцензії Оператора, у випадку закінчення терміну дії ліцензії на надання Послуг, які Оператор надає Абоненту.

12.6. Договір розривається у зв’язку з припиненням діяльності Оператора з надання Послуг за умови попередження Абонента про припинення діяльності не пізніше ніж за три місяці.

12.7. Оператор має право змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації про такі зміни на офіційному сайті Оператора, в абонентських відділах Оператора або іншим доступним для Оператора способом. Використання і оплата Абонентом Послуг після опублікованої дати набрання чинності змін є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом цих змін.

13. Інші положення

13.1. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

13.2. Усі Додатки до цього Договору, складені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, є невід’ємною частиною цього Договору.

13.3. Своїм підписом на бланку про персональні дані Абонент дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за Послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Оператора. Крім того, своїм підписом Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються юридичній особі – ТОВ «НОРМА-ТВ» з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за Послуги.

13.4. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про телекомунікації» та з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, та зобов’язуються їх дотримуватися.

14. Місцезнаходження та банківські реквізити Оператора

ОПЕРАТОР:
ТОВ «НОРМА-ТВ»
Адреса: 65123, м. Одеса, вул. Генерала
Бочарова, 71а.
п/р 26008054319145 в Южному ГРУ
ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Одеса, МФО 328704
Код ЄДРПОУ 20946311
тел. 067-843-98-56